วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก

การใช้ไส้เดือนฝอย กำจัดปลวก
ผ่านทางจาก แฟ้มวิจัย.
ถ้าหากว่าเราจะ พูดถึงปัญหาหนึ่ง ที่หลายท่านพบเมื่อสร้างบ้านเสร็จและเข้าไปอยู่อาศัยได้ระยะหนึ่ง คือ มีปลวกเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านและกัดกินโครงสร้างของบ้านทำให้เกิดปัญหาตามมา ถ้าหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขตามมาภายหลัง นอกจากปลวกที่เราทราบกันโดยทั่วไปว่าเป็นศัตรูของบ้าน และเป็นศัตรูทำลายไม้ที่สร้างปัญหาให้กับมนุษย์แล้ว ปลวกยังทำลายต้นไม้ โดยกัดกินต้นไม้ตั้งแต่รากจนถึงลำต้น ทั้งในระยะต้นกล้าและไม้ยืนต้น พบความเสียหายทั้งในสวนผลไม้ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มะพร้าว ไร่อ้อย และมันสำปะหลัง นอกกจากนั้น ยังเป็นปัญหาทำลายสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำด้วยเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ รวมทั้งกระดาษ เสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
ปลวกที่มีความ สามารถในการทำลายสูง ได้แก่ ปลวกใต้ดิน (subterranean termites) ชนิดที่สำคัญคือ Coptotermes gestroi และ C. havilandi จัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศราฐกิจสุงที่สุดในประเทศไทย โดยมีประชากรปลวกนับแสนตัว และมีอัตราการแพร่พันธุ์ในแต่ละปีสูงมาก ทำให้การแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนั้น ยังพบปลวกชนิดสร้างรังขนาดเล็ก ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (carton nest termites) ที่สำคัญคือ Microcerotermes, Globitermes, Dicuspiditermes, Termes และ Odontotermes เป็น ปลวกที่สร้างรังอยู่บนดินหรือตามกิ่งไม้ ต้นไม้ เสาไฟฟ้า หรือโครงสร้างอื่น ๆ ภายในอาคาร
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย
การ กำจัดปลวก โดย ทั่ว ๆ ไปจะใช้สารเคมี ได้แก่ สารเคมีจำพวกออร์แกนโนฟอสเฟต คาร์บาเมต และสารสังเคราะห์กลุ่มไพรีทอยด์ อย่างไรก็ตามเราตระหนักถึงอันตรายจากสารเคมีดังกล่าว ในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นวิธีการกำจัดปลวกที่ปราศจากมลพิษ และไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวด ล้อม ไส้เดือนฝอยสกุล Steinernema เป็นสายพันธุ์ที่แยก ได้ในประเทศไทย มีคุณสมบัติทนทานอุณหภูมิได้สูง (35 องศาเซลเซียส) เพาะเลี้ยงได้ง่ายในอาหารเทียมราคาถูก มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสภาพแวดล้อมแต่มีศักยภาพในการกำจัดปลวกที่สร้างจอมปลวกและปลวกที่อยู่ใต้ ดินได้ดี ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการนำไปใช้ กำจัดปลวก เพื่อลดหรือทดแทนสารเคมี ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสภาพแวดล้อม

กลไกการเข้า ทำลาย ไส้เดือนฝอยสามารถเข้าสู่ตัว ปลวก โดยผ่านทางช่องเปิดตามธรรมชาติ หรือปลวกกินไส้เดือนฝอยเข้าไป จากนั้นไส้เดือนฝอยเคลื่อนที่เข้าสู่ช่องว่างภายในตัวปลวกซึ่งมีน้ำเลือด (haemocoel) และปลดปล่อยแบคทีเรีย (Xenorhabdus sp.) ที่อยู่ ร่วม กับไส้เดือนฝอย (Symbiotic bacteria) เข้าสู่กระแสเลือดของปลวกแบคทีเรียจะสร้างสารพิษ มีผลทำให้ปลวกเกิดอาการเลือดเป็นพิษ หยุดนิ่ง และตายภายในเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง ไส้เดือนฝอยจะเจริญเติบโต และขยายพันธุ์อยู่ภายในตัวปลวกประมาณ 3 – 4 วัน ได้ลูกรุ่นใหม่และเคลื่อนที่ออกจากซากปลวก เพื่อรอปลวกตัวใหม่ต่อไป
การใช้ไส้เดือนฝอย กำจัดปลวก
ผลิตภัณฑ์ ไส้เดือนฝอย บรรจุในถุงพลาสติกใสรูปทรงสามเหลี่ยม โดยมีโพลิเมอร์เป็นสารอุ้มความชื้น บริมาณเท่ากับ 5 ล้านตัวต่อซอง การเก็บผลิตภัณฑ์ ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25 – 35 องศาเซลเซียส) จะสามารถเก็บได้นาน 3 เดือน นับจากวันผลิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ไส้เดือนฝอย ตัดถุงผลิตภัณฑ์เทโพลิเมอร์ลงในภาชนะ เติมน้อสะอาดพอท่วม แล้วใช้มือกวนล้างให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกจากผิวโพลิเมอร์ จากนั้น ใช้กระชอนกรองแยกโพลิเมอร์ทิ้งไป นำน้ำที่ผ่านการกรองใส่ในกระบอกฉีดน้ำ นำไปใช้ฉีดพ่นกำจัดปลวกดังนี้
1. กรณีที่พบตัวหรือรังปลวก ให้ฉีดพ่นถูกตัวปลวกหรืออาจใช้วิธีราดเดือนฝอยลงไปในรังปลวกปฏิบัติซ้ำ ระยะห่าง 2 – 3 วัน หรือจนไม่พบตัวปลวก
2. กรณีไม่พบตัวปลวก ให้จุดหลุมขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร เพื่อวางเหยื่ออาหารล่อปลวก โดยใช้ไส้เดือนฝอยกลุกกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราหรือเศษกระดาษลูกฟูก โรยไว้ใน หลุมที่ขุด ไว้ ปิดปากหลุม ตรวจทุก 3 วัน และโรยไส้เดือนฝอยซ้ำ ระยะห่าง 3–5 วันหรือจนไม่พบตัวปลวก

ข้อควรระวัง
- ห้ามนำผลิตภัณฑ์แช่ตู้เย็น
- เมื่อล้างแยกไส้เดือนฝอยออกจากโพลิเมอร์แล้ว ควรใช้ให้หมดในครั้งเดียว
- เขย่ากระบอกฉีดพ่นให้บ่อยครั้งในขณะฉีดพ่นกำจัดปลวกเพื่อไม่ให้ไส้เดือนฝอย ตกตะกอนที่ก้นกระบอก
งานวิจัยของกรม วิชาการเกษตร เกี่ยวกับไส้เดือนฝอย กำจัดปลวก นี้ นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรได้ทำการวิจัย และทดลองจนประสบผลสำเร็จ และสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจที่มีความต้องการนำไส้เดือนฝอยไป ใช้ เพื่อกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจ และต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไส้เดือนฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 9586 ได้ในวัน เวลา ราชการ
(ขอบคุณ ดร.นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร : ข้อมูล)

บริการกำจัดแมลงในโรงงาน,ปลวกโรงงาน,ปลวกแมลงโรงงานราคาถูก

ขอขอบคุณที่มา | http://soclaimon.wordpress.com

เราให้บริการกำจัดปลวกทุกพื้นที่ เช่น
กำจัดปลวกสายไหม,กำจัดปลวกลำลูกกา,กำจัดปลวกคันนายาว,กำจัดปลวกคลองสามวา,กำจัดปลวกบางเขน,กำจัดปลวกลาดพร้าว,กำจัดปลวกดอนเมือง,กำจัดปลวกจตุจักร,กำจัดปลวกบางชัน,กำจัดปลวกสะพานสูง,กำจัดปลวกบางกะปิ,กำจัดปลวกคูคต,กำจัดปลวกหนองจอก,กำจัดปลวกลาดกระบัง,กำจัดปลวกบึงกุ่ม,กำจัดปลวกหลักสี่,กำจัดปลวกวังทองหลาง,กำจัดปลวกธัญบุรี,กำจัดปลวกคลองหลวง,กำจัดปลวกหนองเสือ,กำจัดปลวกประเวศ,กำจัดปลวกห้วยขวาง,กำจัดปลวกสวนหลวง,กำจัดปลวกบางนา,เหยื่อกำจัดปลวก,เหยื่อกำจัดมด,เหยื่อกำจัดแมลงสาป,เหยื่อปลวก,เหยื่อมด,เหยื่อแมลงสาป,เหยื่อปลวกราคาถูก,เหยื่อมดราคาถูก,เหยื่อแมลงสาปราคาถูก,กำจัดต่อ,กำจัดแตน,กำจัดผึ้ง,กำจัดต่อลำลูกกา,กำจัดแตนลำลูกกา,กำจัดผึ้งลำลูกกา,กำจัดต่อสายไหม,กำจัดแตนสายไหม,กำจัดผึ้งสายไหม,กำจัดต่อคลองสามวา,กำจัดแตนคลองสามวา,กำจัดผึ้งคลองสามวา,กำจัดต่อ,กำจัดต่อหัวเสือ,,กำจัดต่อ,กำจัดแตน,กำจัดผึ้ง,กำจัดต่อลำลูกกา,กำจัดแตนลำลูกกา,กำจัดผึ้งลำลูกกา,กำจัดต่อสายไหม,กำจัดแตนสายไหม,กำจัดผึ้งสายไหม,กำจัดต่อคลองสามวา,กำจัดแตนคลองสามวา,กำจัดผึ้งคลองสามวา,กำจัดต่อ,กำจัดต่อหัวเสือ,กำจัดปลวกเขตพระนคร,กำจัดปลวกเขตดุสิต,กำจัดปลวกเขตหนองจอก,กำจัดปลวกเขตบางรัก,กำจัดปลวกเขตบางเขน,กำจัดปลวกเขตบางกะปิ,กำจัดปลวกเขตปทุมวัน,กำจัดปลวกเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,กำจัดปลวกเขตพระโขนง,กำจัดปลวกเขตมีนบุรี,กำจัดปลวกเขตลาดกระบัง,กำจัดปลวกเขตยานนาวา,กำจัดปลวกเขตสัมพันธวงศ์,กำจัดปลวกเขตพญาไท,กำจัดปลวกเขตธนบุรี,กำจัดปลวกเขตบางกอกใหญ่,กำจัดปลวกเขตห้วยขวาง,กำจัดปลวกเขตคลองสาน,กำจัดปลวกเขตตลิ่งชัน,กำจัดปลวกเขตบางกอกน้อย,กำจัดปลวกเขตบางขุนเทียน,กำจัดปลวกเขตภาษีเจริญ,กำจัดปลวกเขตหนองแขม,กำจัดปลวกเขตราษฎร์บูรณะ,กำจัดปลวกเขตบางพลัด,กำจัดปลวกเขตดินแดง,กำจัดปลวกเขตบึงกุ่ม,กำจัดปลวกเขตสาทร,กำจัดปลวกเขตบางซื่อ,กำจัดปลวกเขตจตุจักร,กำจัดปลวกเขตบางคอแหลมกำจัดปลวกเขตประเวศ,กำจัดปลวกเขตคลองเตย,กำจัดปลวกเขตสวนหลวง,กำจัดปลวกเขตจอมทอง,กำจัดปลวกเขตดอนเมือง,กำจัดปลวกเขตราชเทวี,กำจัดปลวกเขตลาดพร้าว,กำจัดปลวกเขตวัฒนา,กำจัดปลวกเขตบางแค,กำจัดปลวกเขตหลักสี่,กำจัดปลวกเขตสายไหม,กำจัดปลวกเขตคันนายาว,กำจัดปลวกเขตสะพานสูง,กำจัดปลวกเขตวังทองหลาง,กำจัดปลวกเขตคลองสามวา,กำจัดปลวกเขตบางนา,กำจดปลวกเขตทวีวัฒนา,กำจัดปลวกเขตทุ่งครุ,กำจัดปลวกเขตบางบอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น